Sigorta Sektöründe Vergi Uygulamaları

Vergi Uygulamaları
1 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik gereği sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve her türlü değişiklik ve gelişmeden haberdar edilmesi için sigortacı tarafından yerine getirilecek görevlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu yönetmelik kapsamında sigorta poliçeleri üzerinden alınan vergiler ve fonlar aşağıda açıklanmıştır.
 
Vergiler
 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (GV)
Yangın Sigorta Vergisi (YSV)
 
Fonlar
 
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu (THG Fonu)
Garanti Fonu (Güvence Hesabı)
 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergisi)
 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28’inci ve sonraki maddelerinde BSMV düzenlenmiştir. Söz konusu verginin yükümlüsü sigorta şirketleri olup, katma değer vergisinde olduğu gibi bu bir ara yükümlülüktür ve vergi netice itibarıyla hizmetlerden yararlanan kimselere yansıtılmaktadır.
 
6802 sayılı Kanunun 28’inci maddesine göre, banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muamele vergisine tabidir.
 
Kanunun 31’inci maddesine göre, sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Böylece, iptal edilen BSMV'lerin sonraki dönemlerde indirimine imkan tanınmaktadır. Bir sonraki dönemde indirilemeyen vergiler, daha sonraki dönemlerin beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir. 16/08/1991 tarih ve 20962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/08/1991 tarih ve 91/2072 sayılı kararla BSMV oranı %5 olarak belirlemiştir.
 
Yangın Sigortası Vergisi (YSV)
 
Yangın Sigorta Vergisiyle ilgili hükümler, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 5. Bölümünde düzenlenmiştir. Kanunun 40’ıncı maddesine göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler Yangın Sigorta Vergisi'ne tabidir. Verginin mükellefi sigorta şirketleridir.
 
Yangın Sigorta Vergisi'nin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri nedeniyle alınan primlerin tutarı olup, tespit olunan matrah üzerinden ödenecek Yangın Sigorta Vergisi oranı %10'dur.
 
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu (THG Fonu)
 
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu, 19/07/1998 tarih ve 23407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliği ile oluşturulmuştur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 91’inci maddesine göre tahsil edilen % 5 Mali Sorumluluk Sigortası payı bu fona aktarılır.
 
Güvence Hesabı
 
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 26/07/2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde Hesabın gelirleri şunlardır:
 
·         Her yıl sigorta şirketlerinin zorunlu sigortalar için tahsil ettikleri toplam safi primlerin yüzde biri oranındaki katılma payları
·         Zorunlu sigorta yaptıranların safi primlerinin yüzde ikisi oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri katılma payları
 
 
 
acn-sigorta-02122169191